Szexológus képzés

 
Tagfelvételi szabályzat
Tagfelvételi szabályzat

Szexológiai Tudományos Társaság Egyesülete tagfelvételi szabályzat

I. Az Egyesület tagjai, jogaik és kötelezettségei
1. Az Egyesület tagja lehet minden magánszemély, illetve az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely az alapszabályt elfogadja.
2. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazottat nem vehet igénybe.
3. A tagsági jog forgalomképtelen és nem örökölhető.
4. Nem magánszemély tagot (jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok) jogaikat képviselőik (a jogszabály szerint a mindenkori aláírásra jogosult személy) útján gyakorolják.
5. A tagsági viszony határozatlan időre jön létre.
6. A tagsági viszony létesítésének feltétele az írásbeli belépési nyilatkozat kitöltése és az arra kötelezetteknél a tagdíj befizetése.
7. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.

II. Az Egyesület tagsági formái:
• rendes tag,
• örökös tag,
• tiszteletbeli tag,
• pártoló tag.
1. Rendes tag
A rendes tag joga, hogy részt vegyen az Egyesület
• szakmai és tudományos életében,
• szervezeti életében és rendezvényein,
• Közgyűlésén tanácskozási- és szavazati joggal,
az Egyesület
• tisztségviselőit válassza, és tisztségeire választható legyen,
• munkájáról és eseményeiről folyamatosan tájékoztatást kapjon,
az Vezetőségnél javaslatokat tegyen a tagok jutalmazására, ill. díjazására,
az Egyesület
• szolgáltatásait igénybe vegye,
• tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást igényeljen,
• céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását, intézkedéseket kezdeményezzen.
A rendes tag kötelessége, hogy az Egyesület
• alapszabályát betartsa
• tagsági díját minden év január 31-ig külön felszólítás nélkül befizesse,
• céljainak megvalósításában közreműködjön,
• a szervezeti életben részt vegyen,
• tisztségbe történt megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellássa,
• üzleti titkait megőrizze,
• a munkához szükséges - az üzleti titkot nem sértő - információkat rendelkezésre bocsássa,
• etikai normáit betartsa,
• tevékenységével ne veszélyeztesse az Egyesület céljának megvalósítását és működését.
2. Örökös tag
Az Egyesület örökös tagja lehet az Egyesület azon - természetes személy - tagja, aki a szakmai, a tudományos, a társadalmi és a gazdasági élet különböző területein szerzett tapasztalatait és érdemeit az Egyesület érdekében kiemelkedő módon hasznosította, szakmai tevékenységével, és/vagy az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett.
Az örökös tagot a rendes tagokkal azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik az alábbi kivétellel:
• Az örökös tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
• Az örökös tagot a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja.
3. Tiszteletbeli tag
Az Egyesület tiszteletbeli tagja (kiemelkedő esetben tiszteletbeli elnöke) lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy, aki a szakmai, a tudományos, a társadalmi és a gazdasági élet különböző területein szerzett tapasztalatait és érdemeit az Egyesület érdekében kiemelkedő módon hasznosította, szakmai tevékenységével és/vagy az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett.
A tiszteletbeli tagot a rendes tagokkal azonos jogok illetik és kötelezettségek terhelik azzal, a kivétellel, hogy Egyesületi tisztségre nem jelölhető és nem választható, az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt.
• A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
• A tiszteletbeli tagot a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés választja.
4. Pártoló tag
Az Egyesület pártoló tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi természetes személy, valamint jogi személy, aki/amely az Egyesület alapelveit elfogadja, és működéséhez támogatást nyújt.
A támogatás anyagi, szakmai, erkölcsi formában valósulhat meg.
A támogatás szándékáról az Elnökséget kell írásban értesíteni.
A pártoló tag jogait természetes személyként személyesen, jogi személyként megbízott képviselője útján gyakorolja.
Az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, tisztségviselővé nem választható.
A pártoló tag joga, hogy
• meghatározza az általa nyújtott támogatás célját,
• tájékoztatást kapjon az Egyesület azon tevékenységéről, amelyhez a támogatást nyújtotta,
• az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt vegyen.
A pártoló tag kötelessége, hogy a vállalt támogatást maradéktalanul megvalósítsa.
III. A tagsági viszony megszűnése
1. kilépéssel
A kilépés szándékát írásban kell bejelenteni az Elnökségnek. A tagsági viszony a kilépési nyilatkozat kézhezvételének napján szűnik meg. A tag tagsági jogviszonyát bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
A kilépés szándékát írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban kell bejelenteni az Elnökségnek, postai úton (ajánlott küldemény), vagy személyesen az Ügyintéző Irodában, átvételi igazolás mellett. Az írásbeliségre az általános rendelkezések alkalmazandók.
2. törléssel
A tagsági viszony törlés útján, elnökségi határozat alapján szűnik meg, ha a tagdíjfizetési kötelezettségnek a tag önhibájából nem tesz eleget és két éves tagdíjhátralékát felszólítás ellenére sem rendezi. Az Elnökség határozata ellen a tag - a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül - az Elnökség útján a Közgyűléshez fordulhat fellebbezéssel, amely következő ülésén dönt a törlés ügyében. A fellebbezés előterjesztésétől a közgyűlési határozat meghozataláig a tagsági viszony nyugszik, a tag jogait nem gyakorolhatja.
A felszólítás írásban, fél éves hátralékonként történik a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel. Két éves hátralék fennállása esetén megindul a törlési eljárás. Az Elnökség határozatának közlésére, a fellebbezés módjára az általános szabályok vonatkoznak.
3. kizárással
A tagsági viszony megszüntethető vizsgálati eljárás alapján elnökségi kizárási határozattal, ha a tag az Egyesület alapelveit súlyosan, vagy ismételten sértő, az alapszabállyal, vagy az Egyesület céljaival ellentétes, vagy egyébként méltatlan magatartást tanúsít, és ezáltal a tagságra érdemtelenné válik. A kizárást indokolni kell. A kizárást elrendelő határozat ellen - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az Elnökség útján - a Közgyűléshez lehet fellebbezni, amely következő ülésén dönt a kizárás ügyében. A fellebbezés előterjesztésétől a közgyűlési határozat meghozataláig a tagsági viszony nyugszik, a tag jogait nem gyakorolhatja.
A vizsgálati eljárás megindulásáról a tagot írásban értesíteni kell, tájékoztatva az észrevételezés, védekezés lehetőségéről, melyre a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre. Ezen határidőt követő 30 napon belül az érdemi határozatot meg kell hozni, szükség esetén, ill. a tag kérelmére személyes meghallgatást követően. A határozatot – a tények és bizonyítékok ismertetésével – indokolni kell.
A határozatban utalni kell a jogorvoslat módjára. A határozatot a meghozatalát követő 3 napon belül meg kell küldeni, vagy személyesen átadni a tag részére. A határozat - jogorvoslat hiányában - a fellebbezési határidő utolsó napját követő napon emelkedik jogerőre.
4. a tag halálával
A nyilvántartásból történő kivezetés a tudomásszerzéskor történik, visszamenőlegesen.
5. az Egyesület megszűnésével,
A megszűnésről az Egyesület a honlapján tájékoztatja a tagokat.
6. a jogi személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével,
A tag a megszűnése tényét az Egyesület felé haladéktalanul bejelenteni köteles.
A tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg az Egyesületben betöltött tisztségviselői megbízatás is megszűnik.
Az egyesületi tagság fennállásának feltétele, hogy az adott év február 1-jén az egyesületi tag befizetett tagdíjigazolással rendelkezzen.
A tagsági viszony felfüggesztése megszűnik, ha a tagdíj befizetésre került, s erről a tagdíjigazolás rendelkezésre áll.
A tagsági viszony felfüggesztése alatt az egyesületi tagokra vonatkozó jogok nem gyakorolhatók.

Az éves tagdíj összegét az Egyesület vezetősége javaslatára a közgyűlés határozza meg, az adott évet megelőző december 5-ig.
 

Szervezetünk tagjai
 
Szakmai partnereink
(C) Copyright
Szexológiai Tudományos Társaság
2024